Tìm kiếm
Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020
False 17747Ngày cập nhật 19/08/2020

Ngày 03 tháng 3 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch số 65/KH-UBND về việc Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020.

I. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU

1. Quan điểm

Tiếp tục cụ thể hóa các nội dung công việc của các Sở, ban, ngành đối với từng hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhằm đảm bảo triển khai có hiệu quả Quyết định số 39/2018/QĐ-UBND ngày 28/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Mục tiêu

Phấn đấu 100% doanh nghiệp nhỏ và vừa đáp ứng điều kiện nhận được ưu đãi theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Nghị định số 39/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và Quyết định số 39/2018/QĐ-UBND ngày 28/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

(Chi tiết tại Phụ lục đính kèm).

III. KINH PHÍ

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách tỉnh. Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước, Quyết định số 39/2018/QĐ-UBND ngày 28/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế và các văn bản liên quan. Các cơ quan được phân công nhiệm vụ phối hợp với Sở Tài chính xây dựng kinh phí thực hiện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, bố trí trong ngân sách của cơ quan hoặc đề xuất hỗ trợ trực tiếp cho doanh nghiệp.

Huy động nguồn kinh phí từ các Chương trình, Dự án, Đề án liên quan và sự hỗ trợ của tổ chức, cá nhân.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, ban, ngành căn cứ vào nhiệm vụ được phân công tại Mục II Kế hoạch này, chủ động, phối hợp với cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện; định kỳ hàng quý hoặc khi có yêu cầu, báo cáo kết quả về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình thực hiện vào cuối Quý II và Quý IV năm 2020.

Thông tin chi tiết có văn bản điện tử đính kèm./.

Tập tin đính kèm:
TCKH
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.139.860
Truy cập hiện tại 4.768