Tìm kiếm
Quy hoạch, chiến lược, kế hoạch >> Quy hoạch, chiến lược, kế hoạch phát triển KTXH
Thông báo công bố quy hoạch
Ngày  20 tháng 5  năm 2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1214 /QĐ-UBND về việc Phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Nam Đông
Ngày 13 tháng 3 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 688/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chung thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030.
Ngày 11 tháng 11 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 2886/QĐ-UBND về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Nam Đông tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Ngày 10 tháng 4 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 929/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề cương, nhiệm vụ xây dựng Đề án Phát triển hợp tác xã lâm nghiệp bền vững tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2020-2030.
Ngày 07 tháng 4 năm 2020, Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, kỳ họp bất thường lần thứ 7 đã thông qua Nghị quyết số 28 /NQ-HĐND cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sản xuất sang mục đích khác để thực hiện 04 dự án
Ngày 05/03/2020 Chính phủ Nghị quyết số 26/NQ-CP về ban hành Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết đề ra 6 nội dung trọng tậm với 51 nhiệm vụ, Đề án, Dự án cho cả giai đoạn đến năm 2025 và từ 2026-2030.
 Ngày 25/02/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 532/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thu tiền sử dụng đất và một số giải pháp thực hiện thu tiền sử dụng đất năm 2020.   Theo đó, UBND tỉnh giao chỉ tiêu về thu tiền sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn huyện Nam Đông là 2,5 tỷ đồng
Nhằm phát triển và vận hành Hệ thống thông tin đất đai đa mục đích để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của các tổ chức, doanh nghiệp và người dân, UBND huyện đăng tải toàn bộ bản dự thảo Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số thuộc dự án: ”Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” thực hiện tại Thừa Thiên Huế. Mọi ý kiến tham gia gửi về UBND huyện trước ngày 30/3/2020 để tổng hợp ý kiến  gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn chỉnh Dự thảo
Ngày 24 tháng 02 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 525/QĐ-UBND về phê duyệt Chương trình Nhà vệ sinh trường học giai đoạn 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.521.023
Truy cập hiện tại 3.635