Tìm kiếm
Quy hoạch, chiến lược, kế hoạch >> Thu gom, tái chế và xử lý chất thải
Ngày 19/12/2012, Hội đồng nhân dân huyện Nam Đông khóa V đã thông qua Nghị quyết số 12/2012/NQ-HĐND tại kỳ họp thứ 5 về tán thành và thông qua Đề án thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt giai đoạn 2012-2015, định hướng đến năm 2020.
Thực hiện Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 7/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ Điều chỉnh chiến lược quốc gia về quản lý chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến 2050. Theo đó:
Quyết định số 2149/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng chính phủ
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.585.721
Truy cập hiện tại 2.974