Tìm kiếm
Quy hoạch, chiến lược, kế hoạch >> Quy hoạch, chiến lược, kế hoạch phát triển KTXH
Ngày 07/7/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 228/KH-UBND về việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số ngành Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025.
Ngày 26 tháng 4 năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 27/NQ-HĐND về việc thông qua danh mục bổ sung các công trình, dự án cần thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2021
Ngày 26/4/2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 903/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Nam Đông
Ngày 22/02/2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 400/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Nam Đông với các chỉ tiêu sử dụng đất như sau:            - Đất nông nghiệp: 61.983,91 ha, chiếm 95,68% tổng diện tích tự nhiên.         - Đất phi nông nghiệp: 2.616,318 ha, chiếm 4,04% tổng diện tích tự nhiên.         - Đất chưa sử dụng: 181,89 ha, chiếm 0,28% tổng diện tích tự nhiên.         Ngoài ra, UBND tỉnh cho phép thu hồi đất là 166,01ha. Trong đó đất nông nghiệp là 162,99 ha; đất phi nông nghiệp là 3,02 ha.         Chuyển mục đích sử dụng đất là 162,99 ha từ đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp.         Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng của huyện là 1,11 ha./.
Ngày 02 tháng 10 năm 2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2528/QĐ-UBND ngày 02/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Nam Đông.

Đây là nội dung tại Nghị định 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 sửa đổi Nghị định 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.

Ngày 10 tháng 8 năm 2020, UBND huyện Nam Đông đã ban hành Kế hoạch số 133KH-UBND về triển khai Kế hoạch của Huyện uỷ thực hiện Chương trình  hành động số 69-CTr/HU của Tỉnh uỷ về thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị.
Ngày 24 tháng 02 năm 2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 525/QĐ-UBND về phê duyệt Chương trình Nhà vệ sinh trường học giai đoạn 2020-2021.
Ngày ngày 04/8/2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1973/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Nam Đông (lần 3) Căn cứ Quyết định số 1973/QĐ-UBND, UBND tỉnh Phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Nam Đông với các nội dung như sau: - Bổ sung dự án: Tuyến đường phục vụ sản xuất từ điểm đấu nối với Tỉnh lộ 14B vào khu sản xuất. - Địa điểm: Xã Hương Xuân, huyện Nam Đông; - Diện tích: 6,0 ha; (Chi tiết theo phụ lục đính kèm)
Ngày 16/7/2020 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1739/QĐ-UBND về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh một số nội dung Quy hoạch cấp nước tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.585.721
Truy cập hiện tại 2.972