Tìm kiếm
Quy hoạch, chiến lược, kế hoạch >> Quy hoạch, chiến lược, kế hoạch phát triển KTXH
Nhằm đảm bảo trình tự, thủ tục trình thẩm định, phê duyệt theo quy định, đảm bảo nhu cầu sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện trong năm 2022 và đảm bảo tính dân chủ, công khai theo đúng quy định. UBND huyện công khai lấy ý kiến nhân dân, các tổ chức, cá nhân đối với dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2022,
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 30/8/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 (gửi kèm văn bản điện tử).  
Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế có Kết luận số 237-KL/TU ngày 25/8/2021 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025.
Ngày 26 tháng 8 năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế  - xã hội 5 năm 2021-2025.
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 99/NQ-CP Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025.
Năm năm tới, những chủ trương, chính sách đúng đắn, phù hợp của Đảng, Nhà nước và thành tựu của khoa học - công nghệ sẽ tiếp tục tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế trong nước. Đồng thời, tác động ngày càng mạnh mẽ đến sự phát triển sản xuất và đời sống nhân dân. Việc thực hiện Nghị quyết 54 của Bộ chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; phát huy hiệu quả chủ trương cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và các chủ trương về phát triển du lịch, cơ cấu lại kinh tế sẽ tạo ra nhiều cơ hội thu hút lao động, tạo việc làm và tác động tích cực đến sự phát triển của tỉnh. Đối với huyện Nam Đông; kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các nhiệm kỳ qua là tiền đề quan trọng để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong thời kỳ mới. Đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn huyện phải đoàn kết, trách nhiệm, quyết tâm, nỗ lực cao để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVI đề ra và xây dựng huyện Nam Đông phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội bền vững, tiến tới đạt chuẩn nông thôn mới.
Trên cơ sở định hướng phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, mục tiêu chủ yếu của năm 2021 là: thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp; kêu gọi đầu tư, huy động nguồn lực để phát triển du lịch, dịch vụ và công nghiệp gắn với bảo vệ tài nguyên môi trường; nâng cao chất lượng lĩnh vực văn hóa, xã hội; giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, quyết tâm nâng cao các tiêu chí nông thôn mới và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI. Kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu tổng hợp kinh tế - xã hội năm 2021 như sau:
Thực hiện Quyết định số 1706/QĐ-UBND ngày 14/7/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, UBND huyện ban hành Thông báo số 99/TB-UBND ngày 20/7/2021 về việc Công bố công khai bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Nam Đông; UBND huyện Nam Đông thông báo công bố công khai toàn bộ tài liệu bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Nam Đông tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, UBND các xã, thị trấn và trên Cổng thông tin điện tử của UBND huyện tại địa chỉ https://namdong.thuathienhue.gov.vn.
Ngày 07/7/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 228/KH-UBND về việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số ngành Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025.
Ngày 26 tháng 4 năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 27/NQ-HĐND về việc thông qua danh mục bổ sung các công trình, dự án cần thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2021
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.002.402
Truy cập hiện tại 4.743