Tìm kiếm
Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Nam Đông
False 26847Ngày cập nhật 23/09/2019

A. Giới thiệu chung

Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Nam Đông
Địa chỉ: Thị Trấn Khe tre, Nam Đông, T. T . Huế
ĐT: 0543 875 357
Email: vhtt.namdong@thuathienhue.gov.vn
 
B. Cơ cấu tổ chức: 

LÃNH ĐẠO

Ông Lê Nhữ Sữu -  Trưởng phòng

Email: lnsuu.namdong@thuathienhue.gov.vn

SĐT: 0931916888

PHÓ PHÒNG

Ông Hồ Văn Nhũ - Phó phòng

Email: hvnhu.namdong@thuathienhue.gov.vn

SĐT: 0542.215.053

DĐ: 0397164006

BỘ PHẬN CHUYÊN VIÊN

 

 

Bà Phan Thị Hồng Lâm - Chuyên viên

Email: pthlam.namdong@thuathienhue.gov.vn

SĐT: 0542.215.053

0978.306.311

Ông Lương Hiền - Chuyên viên

Email: lhien.namdong@thuathienhue.gov.vn

SĐT: 0543 875 357

DĐ: 01296.75.09.09

 

Bà Lê Thị Thúy - Văn thư

Email: nthchi.namdong@thuathienhue.gov.vn

SĐT: 0543 875 357

DĐ: 0914533789

Bà Hồ Thị Hải 

Email: hthai.namdong@thuathienhue.gov.vn

SĐT: 0543.875.327

 

 

 

 

 

C. Chức năng nhiệm vụ:

QUY ĐỊNH

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

của phòng Văn hóa và Thông tin huyện

(Ban hành kèm theo Quyết định số:      /2016/QĐ-UBND

ngày      tháng      năm 2016 của UBND huyện)

Chương I

VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Phòng Văn hoá và Thông tin là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện; thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, quảng cáo; báo chí; xuất bản; bưu chính; viễn thông; công nghệ thông tin; phát thanh truyền hình; thông tin cơ sở; thông tin đối ngoại và hạ tầng thông tin trên địa bàn thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện và theo quy định của pháp luật.

2. Phòng Văn hoá và Thông tin có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức và công tác của Ủy ban nhân dân huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Sở Thông tin và Truyền thông.

Chương II

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định, chỉ thị; kế hoạch dài hạn, 05 (năm) năm và hàng năm; đề án, chương trình phát triển văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, quảng cáo và lĩnh vực về thông tin và truyền thông; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước, xã hội hoá trong lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện dự thảo các văn bản về lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch,quảng cáo và lĩnh vực về thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình đã được phê duyệt; hướng dẫn, thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý, hoạt động phát triển sự nghiệp văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, quảng cáo và lĩnh vực về thông tin và truyền thông; chủ trương xã hội hoá hoạt động văn hoá, thể dục, thể thao; phòng, chống bạo lực trong gia đình.

4. Giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc các lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch; thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân  huyện.

5. Hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn huyện thực hiện phong trào văn hoá, văn nghệ; phong trào luyện tập thể dục, thể thao; xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; xây dựng gia đình văn hoá, làng văn hoá, khu phố văn hoá, đơn vị văn hoá; bảo vệ các di tích lịch sử - văn hoá và danh lam thắng cảnh; bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn.

6. Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các Thư viện, Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Thể dục thể thao hoặc Trung tâm Văn hóa - Thể thao, các thiết chế văn hoá cơ sở, các cơ sở hoạt động dịch vụ văn hoá, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo điểm vui chơi công cộng thuộc phạm vi quản lý của Phòng trên địa bàn.

7. Giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc các lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, quảng cáo, mạng lưới phát thanh, truyền thanh cơ sở và thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật.

8. Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, quảng cáo và thông tin và truyền thông đối với các chức danh chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

9. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, quảng cáo và các đại lý bưu chính, viễn thông, Internet trên địa bàn huyện; giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân về lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, quảng cáo và thông tin truyền thông theo quy định của pháp luật.

10. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và cá nhân trên địa bàn huyện, thực hiện pháp luật về các lĩnh vực bưu chính, viễn thông và Internet; công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; phát thanh; quảng cáo; báo chí; xuất bản.

11. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

12. Tổ chức hoạt động thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại trên địa bàn theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông.

13. Thực hiện công tác thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình hoạt động văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, quảng cáo và thông tin truyền thông theo quy định của Ủy ban nhân dân huyện, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Sở Thông tin và Truyền thông.

14. Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

15. Quản lý tài chính; tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.

Chương III

TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ

Điều 3. Tổ chức và biên chế

1. Phòng Văn hóa và Thông tin có Trưởng phòng và không quá 03 Phó Trưởng phòng trong đó có 01 lãnh đạo Phòng phụ trách lĩnh vực thông tin và truyền thông;

a) Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của của Phòng;

b) Phó Trưởng phòng là người giúp Trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng phòng vắng mặt, một Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Phòng;

c) Việc bổ nhiệm Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định theo tiêu chuẩn chức danh do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và theo quy định của pháp luật. Việc điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, cho từ chức, thực hiện chế độ, chính sách đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định theo quy định của pháp luật.

2. Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hoá, thể dục, thể thao, du lịch ở cấp huyện có thể được thành lập gồm: Thư viện, Trung tâm Văn hoá, Trung tâm Thể dục thể thao hoặc Trung tâm Văn hoá - Thể thao. Các đơn vị sự nghiệp có con dấu, tài khoản riêng. Việc thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp này thực hiện theo quy định tại Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ.

3. Biên chế công chức của Phòng Văn hóa và Thông tin:

a) Biên chế công chức của Phòng Văn hóa và Thông tin được giao trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của huyện được cấp có thẩm quyền giao;

b) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hàng năm Phòng Văn hóa và Thông tin xây dựng kế hoạch biên chế công chức theo quy định của pháp luật bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Quy định này; phân công nhiệm vụ cụ thể đối với lãnh đạo, công chức chuyên môn của Phòng đảm bảo thực hiện hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

2. Việc sửa đổi, bổ sung Quy định này do Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin đề nghị, thống nhất với Trưởng phòng Nội vụ trình UBND huyện xem xét, quyết định./.

D. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Lãnh đạo phòng

1.1. Đ/c Lê Nhữ Sửu - Trưởng phòng

- Lãnh đạo, quản lý điều hành toàn bộ mọi hoạt động và công tác của Phòng Văn hóa và Thông tin theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao. Chịu trách nhiệm toàn bộ về những hoạt động cơ quan trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện và pháp luật Nhà nước.
- Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực: Công tác tổ chức cán bộ; công tác xây dựng cơ chế chính sách, kế khoạch, chương trình, đề án, kế hoạch – tài vụ; công tác hành chính tổng hợp; công tác du lịch; các hoạt động văn hóa – văn nghệ; công tác thư viện; công tác đối nội đối ngoại; phong trào TDĐKXDĐSVH; thanh kiểm tra các hoạt động kinh doanh dịch vụ Văn hóa trên địa bàn huyện; phụ trách công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.
- Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng và kỷ luật; công tác phòng, chống tham nhũng; trực tiếp theo dõi hoạt động ngành tại xã Hương Phú, Hương Lộc, Hương Xuân, Hương Sơn, Thượng Lộ và Thị trấn Khe tre.

1.2. Đ/c Hồ Văn Nhũ – Phó Trưởng phòng

Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và pháp luật về những nhiệm vụ được phân công; giúp trưởng phòng chỉ đạo, quản lý điều hành một số nhiệm vụ cụ thể như sau:
- Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các hoạt động quản lý nhà nước về công tác tuyên truyền; công tác thể dục, thể thao, văn nghệ; công tác bảo tồn – bảo tàng; các hoạt động tín ngưỡng dân gian và lễ hội; thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở; thông tin và truyền thông; công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính; phòng chống lụt bảo, cháy nỗ tại cơ quan.
- Tự vệ trưởng cơ quan, phân công trực lãnh đạo, trực tự vệ vào các ngày lễ, tết theo quy định Luật Dân quân tự vệ. Trực tiếp theo dõi hoạt động ngành tại các xã: Thượng Nhật, Hương Hữu, Thượng Long, Thượng Quảng.

2. Các chuyên viên, cán sự, nhân viên: có trách nhiệm tham mưu lãnh đạo phòng và trực tiếp triển khai các nhiệm vụ sau:

2.1. Đ/c Lương Hiền - Chuyên viên

Tham mưu các hoạt động về các lĩnh vực xây dựng đời sống văn hóa, phong trào TDĐKXDĐSVH, nếp sống văn hóa văn minh đô thị, nông thôn, văn hóa nông thôn mới; công tác gia đình.

Phụ trách công tác văn phòng, công tác Thi đua - khen thưởng. Tham mưu quản lý nhà nước các công tác: dịch vụ Văn hoá, hoạt động văn hóa nghệ thuật, phong trào văn nghệ quần chúng từ huyện đến cơ sở. Phối hợp các ngành tổ chức thanh, kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ Văn hóa. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

2.2. Đ/c Trần Thị Khải Minh - Chuyên viên

Phụ trách các hoạt động trên lĩnh vực du lịch và dịch vụ du lịch, các hoạt động tuyên truyền, quảng bá xúc tiến du lịch, tham mưu lãnh đạo kế hoạch khai thác và phát triển nguồn tài nguyên và cơ sở hạ tầng du lịch; công tác cải cách hành chính, quy trình ISO. Phụ trách công tác, báo cáo tuần, tháng, quý, xây dựng lịch tuần của cơ quan.

 Tham mưu Trưởng phòng triển khai thực hiện hiệu quả việc ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính nói chung và quản lý điều hành hoạt động của Phòng. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

2.3. Đ/c Hồ Thị Hải – Chuyên viên

Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về toàn bộ hoạt động thông tin – truyền thông, các hoạt động thuộc lĩnh vực in ấn, báo chí, xuất bản. Trực tiếp phụ trách công tác tuyên truyền, viễn thông và internet; công nghệ thông tin, cơ sở hạ tầng thông tin trên địa bàn huyện.

Phụ trách công tác quản lý dịch vụ Internet, các hoạt động lễ hội, công tác tín ngưỡng dân gian, quản lý di tích và công tác bảo tồn văn hóa trên địa bàn huyện. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

2.4. Đ/c Phan Thị Hồng Lâm - Kế toán

Tham mưu và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về công tác quản lý tài chính, tài sản của cơ quan. Có trách nhiệm lập dự trù kinh phí hoạt động hàng tháng, quý, năm của cơ quan; quản lý chi tiêu, thanh quyết toán tài chính theo quy định. Đảm bảo kinh phí hoạt động của cơ quan đúng theo quy định; thực hiện đảm bảo chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước cho CBCC. Có trách nhiệm quản lý chi, tiêu, thanh quyết toán kịp thời; Quản lý tài sản và các nội dung hoạt động về tài chính theo quy định của nhà nước. Hàng tháng cùng với thủ quỹ tiến hành kiểm quỹ theo quy định của ngành tài chính báo cáo Thủ trưởng cơ quan. Phụ trách công tác quản trị hành chính cơ quan phòng Văn hóa và Thông tin và một số nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

2.5. Đ/c Lê Thị Thúy- Chuyên viên

Phụ trách công tác Thư viện, công tác văn thư lưu trữ; Phụ trách các phần mềm dung chung của UBND huyện. Quản lý con dấu của Phòng, kiêm nhiệm công tác thủ quỹ cơ quan; phụ trách Nhà Văn hóa dân tộc, bảo quản hiện vật trong và ngoài phòng trưng bày ngăn nắp, sạch sẽ. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công. 

3. Một số yêu cầu khi thực hiện nhiệm vụ

- Nghiên cứu, nắm chắc nội dung các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của các cấp để vận dụng phù hợp, chính xác đúng theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình khi được phân công và đúng luật cán bộ công chức, viên chức.

- Tham mưu, báo cáo và giải quyết công việc một cách rõ ràng, kịp thời, chính xác. Xây dựng một nề nếp làm việc có khoa học, có kỉ cương và dân chủ; có thái độ lịch sự, hòa nhã khi giải quyết công việc; không gây phức tạp, phiền hà với quần chúng nhân dân.

- Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và pháp luật về những nhiệm vụ được giao.

 

 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.765.910
Truy cập hiện tại 306