Tìm kiếm
Tin chính
Quay lại12345Xem tiếp
 Những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm trể, gây phiền hà hoặc không thực hiện , thực hiện không đúng quy định hành chính cưa cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước như: từ chối thực hiện, kéo dài thời gian thực hiện thủ tục hành chính; tự ý yêu cầu bổ sung, đặt thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật; sách nhiễu,gây phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm; không niêm yết công khai, minh bạch thủ tục hành chính, hoặc niêm yết công khai không đầy đủ các thủ tục hành chính tại nơi giải quyết thủ tục hành chính; thủ tục hành chính được niêm yếu công khai đã hết hiệu lực thi hành hoặc trái với nội dung thủ tục hành chính được đang tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính ...
Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 2235/QĐ-UBND, ngày 10 tháng 10 năm 2018. Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện. PHỤ LỤC 01 DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện: Stt Tên thủ tục hành chính Thời gian giải quyết Phí, lệ phí (nếu có) Địa điểm thực hiện 1 Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình (gồm công trình xây dựng không theo tuyến, công trình xây dựng theo tuyến trong đô thị, công trình tôn giáo, dự án, nhà ở riêng lẻ) 12 ngày làm việc   - Nhà ở riêng lẻ: 50.000đ/giấy phép - Công trình khác: 100.000đ/giấy phép Trung tâm hành chính công cấp huyện 2 Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình 12 ngày làm việc   - Nhà ở riêng lẻ: 50.000đ/giấy phép - Công trình khác: 100.000đ/giấy phép Trung tâm hành chính công cấp huyện 3 Cấp giấy phép di dời công trình 12 ngày làm việc   - Nhà ở riêng lẻ: 50.000đ/giấy phép - Công trình khác: 100.000đ/giấy phép Trung tâm hành chính công cấp huyện   PHỤ LỤC 2 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN PHẦN I DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 1. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện STT Số hồ sơ TTHC Tên thủ tục hành chính Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung Lĩnh vực Cơ quan thực hiện 1 T-TTH-283731-TT Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình (gồm công trình xây dựng không theo tuyến, công trình xây dựng theo tuyến trong đô thị, công trình tôn giáo, dự án, nhà ở riêng lẻ) - Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; - Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 ngày 21/6/2012; - Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; - Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; - Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng; - Quyết định số 65/2017/QĐ-UBND ngày 15/8/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; - Chỉ thị 08/CT-TTg ngày 13/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng và các thủ tục liên quan. Quản lý  hoạt đông xây dựng UBND cấp huyện  

 

Kỳ họp thứ 7, đây là kỳ họp có nhiều nội dung quan trọng HĐND huyện cần xem xét thông qua liên quan đến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2019. Tại kỳ họp này, HĐND sẽ tập trung vào 03 nội dung chính sau: Thứ nhất: Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các chương trình trọng điểm năm 2018; bàn và quyết định các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, dự toán ngân sách năm 2019; xem xét các báo cáo do các cơ quan liên quan trình tại kỳ họp HĐND huyện theo luật định; quyết định thông qua các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về một số lĩnh vực do Thường trực HĐND và UBND huyện trình. Thứ hai: Thường trực  HĐND huyện trình HĐND huyện nhân dân Báo cáo kết quả thảo luận tại Tổ đại biểu các vấn đề liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm; Tờ trình về danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm theo Nghị quyết 85/2014/QH13 của Quốc Hội, Tại kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân huyện Nam Đông nhiệm kỳ 2016-202 gồm Chủ tịch HĐND, các phó chủ tịch HĐND, Trưởng 02 ban HĐND, Phó Chủ tịch UBND huyện và các Ủy viên UBND huyện có 18 người; đại biểu Hội đồng nhân dân tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ các chức vụ do HĐND huyện bầu. Thứ ba: Xem xét, quyết định và ban hành 07 Nghị quyết về: về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; dự toán ngân sách huyện năm 2019; xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức vụ do HĐND huyện bầu theo Nghị quyết 85 của Quốc hội khóa XIII; kết quả giám sát thực hiện giải phóng mặt bằng, giải tỏa, đền bù và bố trí các hộ tái định cư trong quá trình thi công một số công trình trọng điểm trên địa bàn huyện giai đoạn 2015-2017; thành lập đoàn giám sát công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và công tác kê khai minh bạch tài sản trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2018; miễn nhiệm ủy viên Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021; xác nhận kết quả bầu bổ sung ủy viên Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021. Các Nghị quyết được HĐND huyện thông qua từng bước thể chế hóa về mặt Nhà nước Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV; đáp ứng ý chí, nguyện vọng của cử tri và nhân dân trong huyện, tạo hành lang pháp lý làm cơ sở để các cấp, các ngành quản lý, điều hành kinh tế - xã hội ở địa phương thuận lợi, hiệu quả hơn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019, tạo động lực cho sự phát triển của những năm tiếp theo. 
Bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, kinh doanh và sử dụng thực phẩm; tăng cường kiểm soát, xử lý việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, phòng chống ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội Xuân 2019. Thực hiện Kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 27/12/2018 của Ủy ban nhân dân huyện về việc triển khai công tác đảm bảo An toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và mùa Lễ hội Xuân năm 2019. Đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm huyện tiến hành thanh, kiểm tra từ ngày 17-23/01/2019.
Căn cứ định hướng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, mục tiêu chủ yếu của năm 2019 là: Khai thác, phát huy tốt các tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế theo hướng bền vững; làm tốt công tác thúc đẩy đầu tư, huy động và lồng ghép tốt các nguồn lực; khuyến khích phát triển công nghiệp - TTCN, chú trọng phát triển công nghiệp chế biến nông lâm sản, các ngành công nghiệp giải quyết nhiều việc làm, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển nông nghiệp toàn diện gắn với cây, con chủ lực; nâng cao chất lượng các lĩnh vực xã hội, đời sống nhân dân, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV.
Sáng 5/1/2019, UBND tỉnh tổ chức công bố kết quả khảo sát chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và cấp huyện (DDCI) tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018. Kết quả, đối với các đơn vị khối sở, ngành, Top 5 đơn vị dẫn đầu lần lượt là: Sở Y tế, Sở Du lịch, Sở Ngoại vụ, Sở Tư pháp; Sở Nội vụ; đối với các địa phương, Top 5 đơn vị dẫn đầu lần lượt là UBND huyện Quảng Điền, Nam Đông, Phú Lộc, Phong Điền và thị xã Hương Thủy.  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.802.550
Truy cập hiện tại 145