Tìm kiếm
Tin chính
Quay lại12345Xem tiếp

 

Thực hiện Kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 20/12/2017 của UBND huyện về việc Ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước huyện Nam Đông năm 2018. Ngày 18/01, Văn phòng HĐND và UBND huyện tập huấn phổ biến kiến thức, hướng dẫn sử dụng về chữ ký số và chứng thực chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước cho đối tượng là CBCCVC UBND các xã, thị trấn.
Trong tháng 10 năm 2017, Trung tâm Hành chính công Nam Đông đã thực hiện 190 giao dịch TTHC, trong đó: - Số hồ sơ đã hoàn thành: 130 hồ sơ - Số hồ sơ đang xử lý, chưa đến hẹn: 60 hồ sơ - Số hồ sơ được lấy phiếu khảo sát mức độ hài lòng (tính trên hồ sơ đã hoàn thành): 130 Phiếu (đạt 100%)
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.534.501
Truy cập hiện tại 6